KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE PRZETWARZANE NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

na podst. art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Obszy,Obsza 70A, 23-413 Obsza
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: biuro@myszkowiak.pl
 3. Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:=
  • prowadzenia fanpage pod nazwą: facebook.com/spwobszy na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu działań, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook – co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
  • określonych w treści odrębnie udzielonej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  • analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, – co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa;
  • właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy
 5. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich:
  • Administrator nie przekazuje danych bezpośrednio do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jednakże specyfika działania Facebook’a i jej międzynarodowy charakter powodują, że Państwa dane mogą zostać przekazane poza EOG, przy czym firma Facebook wykorzystuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w zakresie przekazywania danych z EOG do USA i pozostałych krajów – więcej: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 6. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
  • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
  • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 7. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania); żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z fanpage Administratora. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.